PIMCO จ้างงาน John Studzinski ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและรองประธาน PIMCO ในสำนักงานบริหารของบริษัท

  • Mr. Studzinski จะทำหน้าที่เป็นผู้นำในการขยายกลยุทธ์สากลของ PIMCO
  • Mr. Studzinski จะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาหลักให้กับลูกค้าอันดับต้น ๆ ทั่วโลกของบริษัทร่วมกับทีมบริหารลูกค้าและผู้นำอาวุโส
  • Mr. Studzinski จะนำประสบการณ์ที่มีมากกว่า 30 ปีในฐานะเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินที่ได้รับความไว้วางใจอย่างสูงที่ได้มอบให้กับผู้นำในธุรกิจ สถาบันการเงิน รัฐบาล และองค์กร NGO ต่าง ๆ ทั่วโลกมาสู่ PIMCO
  • เขาได้ทำงานในฐานะเป็นรองประธานบริษัท Blackstone Group รองประธานบริษัท Morgan Stanley International และทำงานในคณะกรรมการการจัดการกลุ่มของ HSBC
  • Mr. Studzinski ได้ทำงานอย่างไม่หยุดหย่อนในการสนับสนุนด้านเหตุแห่งมนุษยธรรมที่ช่วยปกป้องสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้คนทั่วโลก
Read More

PIMCO จ้างงาน John Studzinski ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและรองประธาน PIMCO ในสำนักงานบริหารของบริษัท

  • Mr. Studzinski จะทำหน้าที่เป็นผู้นำในการขยายกลยุทธ์สากลของ PIMCO
  • Mr. Studzinski จะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาหลักให้กับลูกค้าอันดับต้น ๆ ทั่วโลกของบริษัทร่วมกับทีมบริหารลูกค้าและผู้นำอาวุโส
  • Mr. Studzinski จะนำประสบการณ์ที่มีมากกว่า 30 ปีในฐานะเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินที่ได้รับความไว้วางใจอย่างสูงที่ได้มอบให้กับผู้นำในธุรกิจ สถาบันการเงิน รัฐบาล และองค์กร NGO ต่าง ๆ ทั่วโลกมาสู่ PIMCO
  • เขาได้ทำงานในฐานะเป็นรองประธานบริษัท Blackstone Group รองประธานบริษัท Morgan Stanley International และทำงานในคณะกรรมการการจัดการกลุ่มของ HSBC
  • Mr. Studzinski ได้ทำงานอย่างไม่หยุดหย่อนในการสนับสนุนด้านเหตุแห่งมนุษยธรรมที่ช่วยปกป้องสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้คนทั่วโลก
Read More